Ansvarsfull arbetsgivare

Somas tar ansvar

Vi på Somas vet vikten av att ha duktiga och engagerade medarbetare som stannar länge i företaget. Våra framgångar beror på de människor som arbetar hos oss. Ett starkt team utgör grunden för en stark prestation.

Trygg och ansvarsfull arbetsgivare

Somas vill vara en trygg och ansvarfull arbetsgivare som är känd för att bedriva en långsiktigt lönsam affärsverksamhet på ett etiskt och ansvarsfullt sätt. Arbetsmiljön i vår verksamhet ska vara sådan att de som arbetar på Somas inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada, att de trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer. Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs. Vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier på vår arbetsplats. Vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt.

Vi på Somas arbetar aktivt och systematisk med arbetsmiljön och säkerheten i vår verksamhet. Detta arbete sker i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, där skyddsombuden har en central roll. Vi motiverar till att arbetsuppgifterna utförs på ett ansvarsfullt och säkert sätt och arbetar med att höja medarbetarnas kompetens i arbetsmiljö- och miljöfrågor.

Somas har en uppförandekod som slår fast hur vi agerar etiskt, affärsmässigt, miljömässigt och socialt. Alla medarbetare och partners har skrivit under vår uppförandekod och följer den.

Mer information

Vid behov av mer info. kontakta Johan Bergsland via informationen nedan.

johan.bergsland@somas.se
0533-69 17 74

Scroll to Top