Hållbar leverantörskedja

Somas om hållbar leverantörskedja

Vår ambition är att kontinuerligt förbättra styrningen av vår leverantörskedja och säkerställa att vi agerar ansvarsfullt i hela vår värdekedja. Vi arbetar ständigt med att förbättra våra egna aktiviteter och vår möjlighet att påverka såväl bakåt som framåt.

Vi strävar efter att använda leverantörer i vårt närområde i så stor utsträckning som möjligt. Det borgar för så korta transportsträckor som möjligt, samtidigt som det gynnar företagandet och utvecklingen i den region som vi verkar i.

Leverantörer är en viktig del av Somas totala verksamhet och de väljs med omsorg på grundval av objektiva faktorer som kvalitet, tillförlitlighet, leverans och pris. Vi har en policy som heter ”Supplier Code of Conduct” (Leverantörens uppförandekod), där vi slår fast de krav som Somas ställer på leverantörer beträffande affärsetik, lagefterlevnad, mänskliga rättigheter och arbetstagarnas rättigheter, hälsa och säkerhet, löner och arbetstider, miljöarbete samt hållbarhet för produkter och service. Vi förväntar oss att alla våra leverantörer följer det som definieras i uppförandekoden. Att leverantören undertecknar denna uppförandekod är utgångspunkten för en affärsmässig relation med Somas. I uppförandekoden ingår också att leverantören ställer samma krav på sina underleverantörer.

Somas leverantörer

  • Vi förväntar oss att de bedriver sin verksamhet i enlighet med internationella mänskliga rättigheter och med hänsyn till miljön
  • Vi förväntar oss att de både genom sina handlingar och i sin verksamhet följer den nationella lagstiftningen i de länder där de verkar
  • Vi ställer krav på våra leverantörers miljö- och arbetsmiljöarbete, samt deras affärsetik och verksamhetsmetoder genom vårt dokument ”Leverantörers Uppförandekod”

Mer information

Vid behov av mer info. kontakta Johan Bergsland via informationen nedan.

johan.bergsland@somas.se
0533-69 17 74

Scroll to Top