Hållbar produktion

Somas för en hållbar produktion

Hållbar produktion innebär en produktion som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar produktion är också en förutsättning för företagets långsiktiga utveckling.

Somas utvecklar, tillverkar och marknadsför regler- och avstäng­nings­ventiler i rostfritt syrafast stål till kunder över hela världen. För oss är en god, säker arbetsmiljö, ett aktivt miljö­arbete och ekonomisk lönsamhet viktiga strategiska frågor. Vi vill uppnå ständiga förbättringar av vår arbetsmiljö och vår miljö­­prestanda, samt öka vår omsättning och vinst.

Tillverkning bedriver vi i våra egna lokaler i Säffle, vilket ger oss god kont­roll över arbetsmiljön och vår miljöpåverkan. Vi strävar efter att använda leveran­törer i vårt närom­råde i så stor utsträckning som möjligt.

Vi förebygger skada, ohälsa och negativ miljöpåverkan genom riskhantering, planering och delaktighet. Genom att rapportera och följa upp händelser kan vi åtgärda brister.

Vi uppgraderar kontinuerligt vår maskinpark så att den blir mer energisnål och ger säkrare och mer ergonomiska arbetsmoment samtidigt som vår konkurrenskraft ökar.

Vi följer gällande lagstiftning och myndighetsbeslut och ser alltid dessa som en miniminivå för vårt miljö- och arbetsmiljöarbete.

Miljö

Med vårt miljöarbete tar vi ansvar genom att vi utvecklar och tillhandahåller våra produkter/tjänster, så att vi bidrar till ett hållbart och resurseffektivt samhälle.

Vi vill att våra produkter ska hålla länge. När de går sönder ska de gå att reparera för att förlänga livstiden ytterligare. När produkterna slutligen kasseras, ska de ingående komponenterna kunna tas omhand och återvinnas i möjligaste mån. Metallen i våra produkter kan smältas ner och bilda råvara till nya produkter.

Somas huvudsakliga miljöpåverkan består av:

  • Användning av råmaterial för tillverkning
  • Förbrukning och användning av kemikalier
  • Målning av produkter
  • Uppkomst och hantering av metallavfall, samt farligt avfall
  • In- och utgående transporter

För att hålla fokus på och minska den negativa miljöpåverkan arbetar vi aktivt och systematisk med att hushålla med råvaror, material och energi, förebygga föroreningar, minska användningen av farliga ämnen, samt verka för återanvändning och återvinning.

ARBETSMILJÖ

Arbetsmiljön i vår verksamhet ska vara sådan att de som arbetar hos oss inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada. Somas arbetsmiljö ska också vara sådan att våra medarbetare trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer. Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs. Vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier på vår arbetsplats. Vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt.

Vi arbetar aktivt och systematisk med arbetsmiljön och säkerheten i vår verksamhet. Detta arbete sker i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare där skyddsombuden har en central roll.

Mer information

Vid behov av mer info. kontakta Johan Bergsland via informationen nedan.

Scroll to Top