Hållbara lösningar

Somas - en del av hållbara lösningar

Somas säljer och utvecklar produkter som bidrar till att våra kunders miljöpåverkan minskar. Våra produkter används bl.a. i applikationer som syftar till att minska energi- eller kemikalieförbrukning, samt för att tillverka hållbara produkter. Vi har en lång historia av att arbeta mot papper- och massaindustrin.  Där används våra produkter till lösningar som omvandlar biomassa till återvinningsbara produkter så som pappersmassa, papper, kartong och mjukpapper. Inom marin- och varvsindustrin används våra produkter som lastventiler där de säkerställer att kemikalier och bränslen inte spills till vatten eller mark vid lastning och lossning av fartygen.

Somas ventiler används även i avgassystemen för att avgaser ska kunna återföras till motorn och energiutvinnas en gång till. Ett annat användningsområde för Somas ventiler, är att styra hur många motorer fartygen kör med för att fart och bränsleåtgång ska kunna optimeras. Läs mer om dessa användningsområden nedan.

Inom energisektorn används våra regler- och avstängningsventiler inom den snabbt framväxande biobränsleindustrin och inom kraftverk och fjärrvärme. Somas har i 30 år levererat ventiler till ångturbiner. På det området har våra produkter de senaste åren använts inom några stora solenergianläggningar. När det i Sverige byggdes en pilotanläggning för framställning av biobränsle från cellulosa i Örnsköldsvik, levererade Somas samtliga reglerventiler och avstängningsventiler till denna.

Ventiler till "waste heat recovery" system

“WHR” system är oftast installerade på stora lågvarviga tvåtaktsmotorer på stora fartyg. Ökande bränslepriser och miljökrav för fartyg, har drivit fram system för att få ut så mycket energi som möjligt ur bränslet. Ett sätt att utnyttja energin i avgaserna är att producera ånga som i sin tur driver en ångturbin. Kraften från ångturbinen kan sedan användas för att producera el eller komprimera luft.  Görs “WHR” systemet effektivt, så kan bränsleförbrukningen minska med nästan 10 %. Somas kalott- och vridspjällventiler används för avstängning och kontroll av det varma avgasflödet, samt för en mängd applikationer i systemets vatten- och ångdel.

VENTILER TILL ”EXHAUST GAS RECIRCULATION”

En mindre del avgaser recirkuleras tillbaka till motorns luft/bränsleinlopp, vilket medför en reducering av avgasernas NOx innehåll. Somas avgasventiler används som avstängning och reglering av detta recirkulationsflöde. Täthet för en avstängningsventil är här av yttersta vikt.

Ventiler till "slow steaming"

När en fartygsmotor går på reducerad effekt, kan ett eller flera turboaggregat stängas av för att resterande turboaggregat ska kunna arbeta vid en högre och mer effektiv last. Somas avgas- och vridspjällventiler används för att stänga avgasflöde och luftflöde in och ut ur turboaggregatet. Dessa ventiler har en flödesoptimerad konstruktion för att ge ett så lågt tryckfall som möjligt i öppet läge.

Vid behov av mer info. kontakta Johan Bergsland via informationen nedan.

johan.bergsland@somas.se
0533-69 17 74

Scroll to Top