Socialt ansvarstagande

Somas och socialt ansvarstagande

Socialt ansvar handlar om ansvar både internt och externt. Hur vi arbetar internt finns beskrivet under rubriken ”Ansvarsfull arbetsgivare”. Vi strävar efter att betraktas som en betrodd lokal samarbetspartner och att bygga ömsesidiga relationer med våra intressenter.

Vi stödjer och respekterar skyddet av de internationellt erkända mänskliga rättigheterna så som de definieras i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, bland andra: tankefrihet, åsiktsfrihet, yttrandefrihet, religionsfrihet och mötesfrihet. Vi godkänner inte arbetsförhållanden eller sådan behandling som strider mot lagstiftning eller bestämmelser i något land.
 Vi accepterar inga former av diskriminering eller särbehandling på grund av etnisk tillhörighet, ålder, nationalitet, kön eller sexuell läggning.

Vår dagliga verksamhet

Vår dagliga verksamhet styrs av våra allmänna verksamhetsprinciper, som består av Somas uppförandekod, vår Arbetsmiljö- och Miljöpolicy, samt vår uppförandekod för leverantörer och alla tillhörande styrande dokument. Dessa skapar grunden för hållbara affärsmetoder. De definierar hur vi ser på mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, miljöfrågor, efterlevnad av lagar och förordningar, rättvis konkurrens, arbetshälsa och säkerhet, samt etiska standarder genom hela värdekedjan.

Somas samhällsengagemang är stort och vi deltar i olika nätverk där vi bidrar i form av pengar, kunskap och tid.

Somas har ett årligt program för sponsring och gåvor.

Mer information

Vid behov av mer info. kontakta Johan Bergsland via informationen nedan.

johan.bergsland@somas.se
0533-69 17 74

Scroll to Top